Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli.

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a w szczególności jej Art. 53(4) (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

§ 2

1. W szkole działa reprezentacja rodziców pod nazwą "Rada Rodziców Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli" (dalej: Rada Rodziców lub Rada).

2. Rada Rodziców jest samorządnym organem szkolnym współpracującym z Kierownikiem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły, jak również z instytucjami prowadzącymi i nadzorującymi szkołę.

3. Członkowie Rady i jej organów pełnią swoje funkcje społecznie.

- cały teks regulaminu -